Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leveringen van diensten aan cursisten door School voor Mediation

 

Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer: School voor Mediation, statutair gevestigd te Driebergen. Training: een door School voor Mediation verzorgde training, workshop of andere (opleidings-) activiteit. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die zich op een wijze als beschreven in artikel 3 heeft aangemeld voor een training als hiervoor bedoeld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding die ingevolge de in artikel 3 beschreven inschrijving en bevestiging ontstaat tussen School voor Mediation en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen School voor Mediation en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door School voor Mediation niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Inschrijving en bevestiging

 1. Inschrijving voor een door School voor Mediation verzorgde training kan louter plaatsvinden door middel van aanmelding door de opdrachtgever: a. volgens de daarvoor op de website www.schoolvoormediation.nl onder de kop “Aanmelden” aangegeven mogelijkheden; b. per telefoon; c. per e-mail.
 2. School voor Mediation zal de inschrijving op een wijze als genoemd onder 1a steeds schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de opdrachtgever de inschrijving zonder kosten ongedaan maken. De inschrijving ongedaan maken moet schriftelijk en binnen de gestelde termijn van 14 dagen gebeuren (per post of per e-mail).
 3. Indien de inschrijving telefonisch (1b) of per e-mail (1c) heeft plaatsgevonden, ontvangt de opdrachtgever van School voor Mediation een schriftelijke bevestiging daarvan. De opdrachtgever dient een exemplaar van deze bevestiging ondertekend te retourneren naar School voor Mediation, Hoofdstraat 248, 3972 LK Driebergen. Met het ondertekenen van deze bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij/zij heeft kennisgenomen van en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Ook hier geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de opdrachtgever de inschrijving zonder kosten ongedaan maken. De inschrijving ongedaan maken moet schriftelijk en binnen de gestelde termijn van 14 dagen gebeuren (per post of per e-mail).
 4. Met deze vormen van inschrijving is de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en School voor Mediation tot stand gekomen, ongeacht of de opdrachtgever (nader) te kennen heeft gegeven dat de aan de training verbonden kosten door een andere organisatie of natuurlijke persoon zullen worden voldaan, c.q. dat de facturering voor die training op naam van een andere organisatie of natuurlijke persoon dient te worden gesteld.

Artikel 4: Betaling / prijswijziging

 1. School voor Mediation zal voor de deelname aan een training een factuur aan de opdrachtgever verzenden. Deze factuur omvat in elk geval het cursusgeld, het studiemateriaal en de verblijfkosten.
 2. School voor Mediation kan jaarlijks prijswijzigingen vaststellen.
 3. De in lid 1 bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het tijdstip waarop de training plaatsvindt, niet op de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of op enigerlei andere wijze eerder verstrekte informatie.
 4. De opdrachtgever wordt geacht in het in lid 3 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs.
 5. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient door School voor Mediation te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum, doch in ieder geval uiterlijk eenentwintig dagen vóór de aanvang van de training, bij gebreke waarvan uitsluiting van deelname aan deze training kan volgen.
 6. Indien betaling binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd.
 7. Zodra School voor Mediation een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 115,-.

Artikel 5: Annulering door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk één maand vóór de dag waarop de training plaatsvindt. De opdrachtgever ontvangt in dat geval het eventueel reeds betaalde bedrag als bedoeld in artikel 4 terug, minus een bedrag van € 50,- aan administratiekosten.
 2. Bij latere annulering blijft het volledige bedrag als bedoeld in artikel 4 verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 3. Tussentijdse annulering na aanvang van de training is niet mogelijk. In dat geval blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6: Verhindering van de opdrachtgever

 1. Bij verhindering van de opdrachtgever is vervanging mogelijk tot één dag voorafgaande aan de dag waarop (het eerste onderdeel van) de training aanvangt. Daarbij geldt de voorwaarde dat deze plaatsvervanger tijdig bij School voor Mediation moet zijn aangemeld én dat deze aan de door School voor Mediation gehanteerde toelatingscriteria voldoet. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Tussentijdse vervanging is niet mogelijk.
 2. De opdrachtgever blijft in alle onder het voorgaande lid bedoelde gevallen (waaronder ook het niet verschijnen op de training wordt begrepen) het conform artikel 4 in rekening gebrachte cursusgeld, het studiemateriaal en de verblijfskosten onverminderd verschuldigd.

Artikel 7: Annulering door de opdrachtnemer
School voor Mediation zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de opdrachtgever aangegeven voorkeursdata, maar behoudt zich het recht voor om de training bij onvoldoende deelname of in geval van andere onvoorziene situaties die overmacht voor School voor Mediation opleveren te annuleren tot drie dagen vóór de eerste trainingsdag. De opdrachtgever zal van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. School voor Mediation zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en klachten

 1. School voor Mediation is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan de training, de annulering door School voor Mediation haar trainers/docenten en/ of door andere personen die door of vanwege School voor Mediation te werk zijn gesteld of van wier diensten door School voor Mediation gebruik is gemaakt.
 2. In het geval dat School voor Mediation door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een training uit te voeren, kan School voor Mediation naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de rechtsverhouding ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door School voor Mediation ingeschakelde derden.
 3. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. Toch kan het voorkomen dat er een klacht is. Een (bij voorkeur schriftelijke) klacht kan worden gemeld via het contactformulier. Na binnenkomst wordt de ontvangst daarvan binnen 3 werkdagen bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure. In voorkomende gevallen zal School voor Mediation handelen via een daartoe opgestelde klachtenregeling.
  De klachtenregeling kan worden opgevraagd via het contactformulier van de website van School voor Mediation. Doel van de klachtenregeling is om in samenspraak met de klager de klacht naar tevredenheid af te handelen en indien mogelijk tot een oplossing te komen.
 4. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij School voor Mediation te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens School voor Mediation na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 5. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van School voor Mediation per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de opdrachtgever voor de deelname aan een training aan School voor Mediation verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens School voor Mediation voor de schade die School voor Mediation of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever vrijwaart School voor Mediation tegen alle rechtsvorderingen van derden, die een gevolg zijn van, c.q. die verband houden met een schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever. School voor Mediation zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor School voor Mediation en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door School voor Mediation uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij School voor Mediation.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door School voor Mediation beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van School voor Mediation mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Ook is het niet toegestaan deze te gebruiken voor lessen, training of andere onderwijsdoeleinden en/of op enigerlei wijze te koop aanbieden.
 4. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor School voor Mediation, haar medewerkers en de trainers. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën enzomeer.

Artikel 10: Vervanging trainer en/of conferentieoord
School voor Mediation behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, die door haar met de uitvoering van de training zijn belast, te vervangen door andere trainers en gebruik te maken van andere conferentieoorden dan oorspronkelijk vermeld.

Artikel 11: Geldigheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle inschrijvingen voor trainingen van School voor Mediation vanaf 1 februari 2009

Aldus opnieuw vastgesteld, 1 februari 2022.

 

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten