Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2023

Per 1 jan 2023 zijn er nogal wat aanpassingen in arbeidsrecht. Aan het begin van het nieuwe jaar treden er verschillende wetswijzigingen in werking. En er zitten nog een paar belangrijke wijzigingen voor 2023 in de pijplijn. Hieronder belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Rapporteren over diversiteit aan de top
Vanaf 1 januari 2023 gaat de rapportageverplichting in over genderdiversiteit binnen bedrijven. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet ingroeiquotum en streefcijfers die op 1 januari 2022 is ingegaan. Doel van de wet is de verhouding tussen vrouwen en mannen in de (sub)top van grote bedrijven evenwichtiger te maken.
Dit betekent voor beursgenoteerde bedrijven dat de raad van commissarissen voor ten minste een derde uit vrouwen en ten minste een derde uit mannen moet bestaan. Dit quotum gaat gelden vanaf het moment dat ze een nieuwe benoeming moeten doen.

Verhoging minimumloon
Het minimumloon stijgt met 10,15 procent. Dat betekent dat een 21-jarige een minimumloon ontvangt van 14 euro per uur. Deze forse stijging heeft gevolgen voor het hele loongebouw.

Verhoging reiskostenvergoeding
Het kabinet komt werknemers tegemoet door de onbelaste reiskostenvergoeding wettelijk te verhogen. Al jaren is de standaardvergoeding 0,19 euro per kilometer, maar dit bedrag blijkt al jaren niet dekkend vanwege stijgende benzinekosten. De onbelaste reisvergoeding zou al langzaam omhoog gaan komende jaren, maar die verhoging is naar voren gehaald. Wettelijk zal er per 1 januari 2023 een reiskostenvergoeding van 0,21 euro per kilometer worden gerekend. Per 1 januari 2024 0,22 euro per kilometer.

Thuiswerkvergoeding omhoog
De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat omhoog. In 2022 was die vergoeding 2 euro, dat stijgt naar 2,13 euro. Die stijging gebeurt op basis van een indexatie, die geen rekening heeft gehouden met de gestegen gasprijzen.

Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt
Om innovatieve start-ups te stimuleren, was voor hen vanaf 2017 de gebruikelijkloonregeling ingevoerd. Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder van de start-up mocht dan vastgesteld worden op het wettelijke minimumloon.
Na evaluatie van de regeling blijkt dat er heel weinig gebruik van wordt maakt. Vanaf 1 januari 2023 komt deze regeling dan ook te vervallen.

Verhoging werkkostenregeling
In het Belastingplan dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, wordt de vrije ruimte verhoogd met 0,22 procent het komende jaar. Tijdens de Algemene vergaderingen werd duidelijk dat de Tweede Kamer dit te laag vindt, gezien de huidige lasten voor ondernemers. Een motie om dit te verhogen werd aangenomen. De regering heeft de motie overgenomen. Dit betekent dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor de eerste 400.000 euro van de loonsom in 2023 3 procent wordt.

Keuze doorgeven voor de 30-procentregeling
In het Belastingplan 2023 zijn er twee wijzigingen aangekondigd wat betreft de 30-procentregeling. Met die regeling kunnen werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, maximaal 30 procent van hun loon onbelast ontvangen. Dat geldt als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij maken om hierheen te komen.
De eerste wijziging voor deze regeling gaat in 2023 in. En dat is dat werkgevers een keuze moeten maken of zij de zogenoemde extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (aan de hand van declaraties) of op basis van de 30-procentregeling. Die keuze maak je in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar waarin je de extraterritoriale kosten vergoedt. De keuze geldt vanaf dan voor het hele kalenderjaar.

SLIM-subsidie verhoogd
Werkgevers kunnen ook komend jaar weer gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM). De subsidiepot is voor komend jaar verhoogd met 7,5 miljoen euro, waardoor het totaalpakket uitkomt op 16,5 miljoen euro.
De regeling is bedoeld om medewerkers in het mkb te stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. Iets wat bij het mkb minder vanzelfsprekend is.
Op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je een stappenplan voor het indienen van een SLIM-aanvraag.

Transitievergoeding stijgt
Vanaf 1 januari 2023 is de maximale transitievergoeding 89.000 euro bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan 89.000 euro, maximaal één bruto jaarsalaris.
Jaarlijks wordt op basis van een schatting van de ontwikkeling van de contractlonen het maximum aangepast. Zo was de maximale transitievergoeding in 2022 nog 86.000 euro.
Dat je dit maximale bedrag moet uitkeren komt niet zo vaak voor. De transitievergoeding wordt namelijk berekend aan de hand van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding die je moet betalen als je het dienstverband beëindigd is eenderde maandsalaris per dienstjaar.

Bron: PW. >

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten